Hoe is het met… Gerben Bremmer

Gerben Bremmer

Gerben Bremmer is oud-student van hbo-Theologie (CHE) en heeft aansluitend de master Mission in the West afgerond aan de Theologische Universiteit te Kampen. Sinds juni 2021 is hij werkzaam in Het Badhuis. Het Badhuis is een pioniersplek in Zwijndrecht. De missie van Het Badhuis is het dienen van de wijk uit Liefde. Ze zijn namelijk de huiskamer van de wijk waar allerlei activiteiten plaatsvinden die aansluiten bij de cultuur van de volkswijk. Zo worden er line dance-, bingo- en kaartavonden georganiseerd. Verder is er een koffie inloop, kidsclub en buurtmaaltijden. Daarnaast is er elke zondag een samenkomst waarin met de wijkbewoners nagedacht wordt wat het christelijke geloof betekent en hoe je vandaag de dag Jezus kan volgen.  

Van het weer naar de Heer
In de praktijk van het pionierswerk wordt zichtbaar dat veel christenen zich met veel liefde inzetten bij allerlei activiteiten. Het blijkt echter ook dat veel christenen moeite hebben om op een natuurlijke wijze het geloofsgesprek aan te gaan. Daarom zijn we een cursus aan gaan bieden over het voeren van een geloofsgesprek. Deze training heet: ‘Van het weer naar de Heer’. Een groot gedeelte van deze training heb ik ontwikkeld tijdens mijn opleiding op de CHE. Na afloop van deze cursus ervaren deelnemers dat je op een hele ontspannen en natuurlijke manier met iedereen in gesprek kan komen en je samen met de ander opzoek gaat naar vragen en antwoorden die iedereen bezighoudt.

Eén van de handvatten die in de cursus gegeven wordt, is dat het belangrijk is om geïnteresseerd te zijn in de ander en dat wij ons verdiepen in wie die ander is en wat hem/haar bezighoudt. Zo kan ook goed zichtbaar worden wat voor beeld die ander van jou heeft.

Koffiekar
Als Badhuis willen wij elke keer opnieuw met nieuwe mensen in contact komen en de praktijk leert dat het voor sommige mensen toch een drempel is om een ‘vreemd gebouw’ binnen te gaan waar voor hen onbekende mensen zitten. Daarom gaan we in de zomermaanden met een prachtige koffiekar de wijk in om de mensen in de wijk beter te leren kennen onder het genot van een gratis bakje koffie of thee. Door de gesprekken leer je nieuwe mensen kennen en wordt zichtbaar wat voor beeld mensen hebben van Het Badhuis. Vanuit deze gesprekken zijn meerdere nieuwe activiteiten ontwikkeld in samenwerking met de mensen die aangaven wat voor behoefte zij hadden.

Hbo-Theologie
De opleiding heeft mij veel gebracht. Zo heeft de opleiding mij veel kennis en verdieping gegeven die ook echt nodig is in het werkveld. Zo krijg je verdieping in de Bijbel, maar leer je ook wat belangrijke gebeurtenissen zijn geweest in de geschiedenis en die -tot de dag van vandaag- invloed hebben op de wijze hoe we kerk-zijn en geloven. Verder krijg je in de opleiding echt handvatten hoe de Blijde Boodschap zich verhoudt tot de huidige dynamische cultuur en wat dat betekent voor de praktijk van kerk zijn. Daarnaast houdt de opleiding je ook een spiegel voor. Als persoon ben je zelf het gereedschap, waardoor je o.a. in vakken zoals psychologie en communicatie jezelf beter leert kennen. Hierdoor leer je goed op jezelf reflecteren, wat noodzakelijk is in het werkveld.

Beeld van God
Vroeger had ik het beeld van God dat Hij boos was en altijd met een ontevreden blik naar mensen keek. Je deed het niet (snel) goed. Vanuit dat beeld, wilde ik ook niets te maken hebben met God. Dit veranderde bij mij op latere leeftijd. Deze ervaring gebruik ik ook vaak in de gesprekken met niet-christenen. In de gesprekken vraag ik wat voor beeld ze van God hebben. Als ze vervolgens hun verhaal vertellen, zeg ik regelmatig dat ik ook niet in zo’n God zou willen geloven. Dan deel ik mijn verhaal en vraag of zij er ook voor open staan dat het beeld dat zij hebben, misschien anders kan zijn dan ze dachten. God is voor mij nu de basis van mijn en daarmee ieders leven. Omdat Hij ons gemaakt heeft, betekent het dat we gewild en bedoeld zijn. Deze gedachte laat mij anders kijken naar het leven van alledag.

Verder kan ik op sommige momenten echt schuilen bij God, zoals een kind dicht tegen een vader aankruipt als hij bepaalde dingen lastig vindt. God geeft mij door de Heilige Geest en de verhalen in de Bijbel dan troost en liefde. Die liefde betekent ook dat ik soms een schop onder mijn kont krijg. God is voor mij dan ook ultieme liefde waar ik mijn leven aan spiegel. Hij leert me daarmee ook hoe het leven bedoeld is en roept ons op om van elkaar te houden, zoals Hij van ons houdt. Elkaar te vergeven, zoals Hij ons vergeven heeft. Hieruit wordt zichtbaar dat we allemaal God nodig hebben willen we voor altijd het goede leven leven.

Chillen
Ik ervaar dat er niet een strikte scheiding is tussen werk en privé, tussen geloofsleven en ‘normaal’ leven. Dit komt voort vanuit het geloof dat het hele leven door God bedoeld is en dus ook chillen en het drinken van een biertje een onderdeel is van Gods plan van het leven met Hem en elkaar. Dus geloven is niet alleen wanneer ik christelijke liederen zing of een diep geestelijk gesprek heb en of ik in functie ben. Wanneer je chillen (het ‘normale leven’) niet ziet als leven met God, ben je dus alleen met God als je werkt en met geestelijke dingen bezig bent. Wanneer ik dit leven strikt zou gaan scheiden, merk ik dat ik bijna een dubbele persoonlijkheid ontwikkel wat daarmee niet authentiek is.
Door juist mijn hele leven met God te delen en als onderdeel te zien van Zijn plan, doe ik automatisch alles met Hem. Ook als ik dat niet ervaar. Wanneer ik het werk alleen voor God zou doen, zou dat betekenen dat ik mezelf moet uitschakelen in het hele verhaal. Ik doe het werk voor God, voor de ander en voor mezelf. Daarnaast geloof ik dat alle christenen geroepen zijn om met zijn of haar talenten beschikbaar te zijn in de wereld als onderdeel van het lichaam van Jezus. Het werk in Gods koninkrijk kan niet alleen uitbesteed worden aan betaalde krachten, waarmee de overige mensen niets meer hoeven te doen dan consumeren. Door zelf zo in het leven te staan als ik nu doe, hoop ik medechristenen te inspireren om dat voorbeeld te volgen en daarmee Jezus te volgen.

Inspiratie
Jezus inspireert mij! Hij is zo inspirerend. Fascinerend om te zien in wat voor wereld Hij gelooft en hoe Hij vanuit dat geloof Zijn leven op aarde vorm geeft. Ik ben zo blij dat er maar liefst vier evangeliën geschreven zijn over het leven van Jezus hier op aarde. Een andere tekst die mij inspireert is Efeziërs 3: 17 – 19: Samen met alle heiligen zullen we in staat zijn om te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en de diepte is van de liefde van Christus. Deze tekst leert mij dat ik elk mens nodig heb, wil ik meer van Jezus liefde begrijpen en ontdekken. Daarmee heb ik die ander ook nodig om mijn werk te doen. In de praktijk betekent dat dat ik veel leer van mensen die zoekend zijn in geloof, net tot geloof komen, christenen uit allerlei verschillende tradities en sprekers uit verschillende culturen. Zo lees ik verschillende boeken en luister ik naar sprekers als Tim Keller, Bill Johnson, Jan Hoek, Willem Ouweneel, Stefan Paas, Gert-Jan Roest en Todd White. Daarnaast is het erg fijn om op landelijke pioniersevenementen aanwezig te zijn, waar je allemaal mensen spreekt die in een vergelijkbare context werken. Hier deel je positieve en negatieve ervaringen vanuit het pioniersleven en geef je elkaar advies.

Gebed
Gebed heeft een belangrijke rol in mijn leven. Gebed is een moment waarop je je bewust wordt van de afhankelijkheid van God en Hem daarmee vraagt om kracht, troost wijsheid en leiding. Wel merk ik dat de vorm en de frequentie door de jaren heen continue verandert. Vroeger bad ik meer op mijn knieën en op vaste momenten waarin ik vooral aan het zenden was (wat ik nu soms te weinig doe voor mijn gevoel). Vandaag de dag is bidden voor mij meer de stilte opzoeken en in die stilte te vragen om de bewustwording van Zijn aanwezigheid. In dat moment stel ik mij open voor Zijn stem in mijn ziel en gedachten. Op deze wijze bid ik minder vaak, maar als ik bid is het vaak langer en ook intiemer. In het gebed met andere varieert de vorm van het gebed ook, waarbij ik zoek waar de ander op dat moment behoefte aan heeft.

Verdriet en lijden
Tijdens de opleiding op de CHE hebben we uitgebreid stil gestaan bij rouwverwerking. Er was aandacht voor de verschillende fases die mensen doorlopen als ze te maken krijgen met rouw, en daarmee hoe ze omgaan met klein of groot verdriet en lijden. Hier heb ik geleerd dat het belangrijk is dat alle gevoelens en gedachten er in het verdriet en lijden mogen zijn en dat ik deze ook accepteer. Dat wil daarmee niet zeggen, dat je alles begrijpt. Ik merk wel dat ik altijd moeite blijf houden met verdriet en lijden en ik zou ook niet willen dat ik dat niet meer heb of dat ik verhard zodat het niet meer binnenkomt. Ik begrijp wel heel goed als mensen dat doen. Het verhaal dat de Bijbel ons verteld, geeft mij veel handvatten midden in het lijden. Enerzijds dat het door God goed gemaakt is. Daardoor begrijp ik ook mijn pijn. Het had anders kunnen zijn. Anderzijds zie ik in heel de Bijbel God ook strijden tegen het kwaad en daarmee tegen verdriet en pijn. Ik word door God uitgenodigd om aan die strijd deel te nemen. Dit doe ik vanuit de hoop die ik baseer op het geloof dat het niet allemaal voor niks is en dat de dood en daarmee het lijden niet het laatste woord heeft, zoals zichtbaar wordt met Pasen en straks zichtbaar wordt op de nieuwe wereld. Vanuit dat geloof, ontvang ik hoop en die hoop wil ik zichtbaar maken in hetgeen ik vandaag de dag doe. Het heeft immers zin, omdat het niet ophoudt!

Kracht
Opwekking 763 | https://www.youtube.com/watch?v=A4OQ0N32zrg “O mijn Heer, ik heb U nodig; elk moment, zo nodig. U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. O God, ’k heb U nodig.” heeft mij veel kracht gegeven in moeilijke, maar ook mooie tijden. In dit lied wordt gezongen dat je Jezus nodig heb. Als ik mij een leven zonder Jezus voorstel, voel ik mij echt verloren in de tijd, verdwijnt de ideale mens en God en daarmee mij hoop en mijn voorbeeld voor een wereld waarin ik wil leven. Mijn blijdschap wordt dan leeg en tijdelijk. Zonder Jezus hoeft het leven van mij niet. In het uitzingen van het lied word ik geraakt in wie ik ben. In Hem leven wij en bewegen wij, zegt Paulus op de Areopagus.

Het verschil
Ik vind het erg belangrijk om te luisteren naar de ander en vanuit oprechte interesse en liefde de ander vragen te stellen over de levensbeschouwing van die ander. Juist omdat ik hier ook naar vraag en mensen niet veroordeel in wat ze geloven, merk je dat mensen zich echt gezien weten in hun hele bestaan. Door het open gesprek te voeren nodig ik mensen ook uit om mij te bevragen en op deze manier echt het hele leven te delen met elkaar. Hiernaast hou ik erg van grapjes en gezelligheid, wat het leven mooi maakt. De wijsheid van de Prediker zegt: 7. Geniet van het leven! Geniet van het brood dat je eet en van de wijn die je drinkt. Dat is wat God graag ziet. 8. Draag altijd mooie kleren. En zorg ervoor dat je lekker ruikt. 9. Geniet van het leven met de vrouw van wie je houdt. 

Stagelopen bij Het Badhuis?
Wil meer weten over het Badhuis? Kijk dan naar het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=yy6NoKNZ9ak

Studenten kunnen in Het Badhuis in aanraking komen met het missionaire werk in Nederland en veel praktijkervaring opdoen. Verder biedt Het Badhuis studenten professionele begeleiding door de pionier Gerben Bremmer. In overleg met de student is er in Het Badhuis ruimte om verschillende opdrachten uit te voeren.

Wil je stagelopen bij Het Badhuis en/of heb je vragen over het werk dat Gerben doet? Je kunt contact met hem opnemen via:  gerbenbremmer@hetbadhuis-zwijndrecht.nl

Deel jouw verhaal
Wat geeft jou inspiratie om jouw werk te doen? Wil jij jouw verhaal met ons delen? Stuur dan een mail naar Anneke Nellestijn: ajhnellestijn@che.nl

Geef een reactie