Hechting en Godsbeeld

foto CarolineAuteur: Caroline Oosterwijk n.a.v. het afstudeeronderzoek ‘Hechting en Godsbeeld’. In Opdracht van Deja Bosch, hogeschoolpator Christelijke Hogeschool Ede.

Hechting en Godsbeeld
Hechtingsproblematiek is een veelvoorkomend gegeven, naar schatting is een derde van de mensen onveilig gehecht, studenten zijn hier geen uitzondering in! Een veilige hechtingsstijl leidt tot vertrouwen in zichzelf en in de ander. De veiligheid en het vertrouwen kunnen echter op verschillende manieren verstoord raken en de leeftijd waarop dat gebeurt en de duur ervan zijn ook van belang.
Ook volwassenen hechten zich aan anderen, meestal op dezelfde manier als ze als kind deden. Hoewel volwassenen hechting strikt gezien niet nodig hebben om te overleven, hebben ze wel belang bij hechting. Het is goed om als volwassene iemand te hebben die fungeert als vaste basis en veilige haven. Uit divers onderzoek is gebleken dat de manier waarop iemand gehecht is invloed heeft op zijn of haar godsbeeld. Het godsbeeld is de persoonlijke betekenis die God voor iemand heeft. Het gaat dus om een persoonlijke voorstelling en niet om God zoals Hij beschreven wordt in de Bijbel en kerkelijke tradities. Het godsbeeld is gevormd door onze ervaringen met onze opvoeders en stelt ons in staat om vroeger geleerde relationele patronen te volgen. Mensen geven toekomstige relaties vorm aan de hand van wat ze geleerd hebben in de relatie met hun ouders. De relatie met God is niet anders. Dit heeft dus als gevolg dat een persoon met een onveilige hechtingsstijl hier last van kan hebben in zijn of haar relatie met God. Iemand kan bijvoorbeeld God als zeer veel veeleisend ervaren wanneer een belangrijke gehechtheidsfiguur (bv. de vader of moeder) dit was. Of iemand kan het idee hebben perfect te moeten zijn om Gods liefde of nabijheid te verdienen, wanneer dit zo ervaren is in de jeugd.

Voor het hogeschoolpastoraat van de CHE heb ik onderzocht of een psycho-pastorale gespreksgroep rond het thema hechting en godsbeeld invloed kan hebben op het proces naar een meer veilige hechtingsstijl en een positiever godsbeeld bij christelijke studenten. Positiever betekent hier in hoeverre de deelnemer de relatie met God ervaart als een relatie die gekenmerkt wordt door een balans van geborgenheid, nabijheid en ruimte, en in hoeverre hij of zij liefde en genegenheid voelt naar God toe.
Ik heb ook een literatuurstudie gedaan naar de aanname dat God als gehechtheidsfiguur dient. Dit heb ik vanuit verschillende theologische stromingen bekeken.
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag heb ik een psycho-pastorale gespreksgroep georganiseerd waar 10 CHE studenten aan hebben deelgenomen. Vooraf aan de eerste bijeenkomst en na afloop van de laatste bijeenkomst hebben de deelnemers verschillende vragenlijsten ingevuld die het godsbeeld en de gehechtheidsstijl meten. Na deelname aan de gespreksgroep zijn de deelnemers geïnterviewd waarbij de impact van de gespreksgroep, en eventuele veranderingen in godsbeeld en gehechtheid zijn uitgevraagd.

Uit de vragenlijsten blijkt een verschil in godsbeeld en hechtingsstijl bij de deelnemers voor en na deelname aan de gespreksgroep. Uit de interviews blijkt dat de meerderheid van de deelnemers een positieve verandering in godsbeeld, zelfbeeld en mensbeeld hebben waargenomen. Dit duidt erop dat een psycho-pastorale gespreksgroep een bijdrage kan leveren in het proces naar een meer veilige hechting en een positiever godsbeeld. Waargenomen veranderingen omvatten met name een toename in zelfacceptatie, een toename in de ervaring geaccepteerd en geliefd te worden door God, een toename van bewust gevend en ontvangend in het leven staan, en een toename in het uiten van emoties en gevoelens bij God.

Stuur voor meer informatie over dit afstudeeronderzoek en voor inzage in het onderzoeksrapport een mailtje naar caroline_oos@hotmail.com

Eén reactie

  1. Beste Caroline,

    Ik heb met interesse bovenstaande samenvatting van je onderzoek gelezen. Ik zou graag inzage krijgen in het onderzoeksrapport. Voor het Evangelisch Werkverband heb ik de cursus “in Christus verbonden “ ontwikkeld . Speciaal bedoeld voor predikanten en kerkelijk werkers. Meer info vindt je op de site van het Evangelisch Werkverband. Daarbij gaat het onder meer ook over psychosociale ontwikkeling pastoraat en Godsbeeld

    Met vriendelijke groet,

    Hans de Weerd

Geef een reactie