Toerusting van vrijwilligers

Auteur: Matanja Tanis n.a.v. haar afstudeeronderzoek ‘ Toerusting van vrijwilligers.’

Toerusting van vrijwilligers

Een blog over de toerusting van vrijwilligers bij zorgondernemer Opella

Vrijwilligers nemen een steeds belangrijkere rol in in onze samenleving. Niet alleen in kerken worden zij steeds belangrijker, ook in andere instellingen vormen zij steeds meer de kern van de instelling. Denk aan zorginstellingen, maatschappelijke instellingen en online vrijwilligerswerk.

In deze blog wordt stilgestaan bij de behoefte aan toerusting bij de vrijwilligers van zorgondernemer Opella in aansluiting op een afstudeerproject dat hier heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2017.

Het afstudeerproject

Het afstudeerproject focuste zich op de pastorale vrijwilligers van Opella. De pastorale vrijwilligers van Opella nemen een belangrijke rol in bij Opella gezien de verschillende taken die zij kennen. Denk aan het halen en brengen van cliënten naar diverse activiteiten (bijvoorbeeld zangkringen, Bijbelkringen, kerkdiensten en eucharistievieringen), het leiden van deze zelfde activiteiten of hieraan medewerking verlenen (bijvoorbeeld koffie- en theeschenken of dingen klaarzetten/opruimen na afloop) en het voeren van pastorale gesprekken. Tijdens het afstudeerproject lag de focus op de behoefte die er ligt vanuit de pastorale vrijwilligers als het gaat om toerusting. Willen de vrijwilligers toegerust worden in hun werkzaamheden en zo ja: waarin willen zij toegerust worden en op welke manier?

De resultaten

Het onderzoek heeft plaatsgevonden aan de hand van een enquête die onder de vrijwilligers is verspreidt. Al snel kwam hier als resultaat uit dat een meerderheid van de respondenten geen behoefte heeft aan toerusting. Een kleine groep heeft behoefte aan toerusting in het communiceren met ouderen en het krijgen van praktische tips. De groep die aangaf wel naar toerusting te verlangen, gaf aan dit te verlangen via kennisoverdracht van ervaringsprofessionals.

Conclusie

Al met al is de conclusie dat de meeste vrijwilligers geen behoefte hebben aan toerusting en dat er in de toerusting het beste aangesloten kan worden op de vrijwilligers die wel toerusting willen. Dit kan door middel van vrijwilligersavonden waarin eerdergenoemde thema’s aan de orde komen.

Juist omdat vrijwilligers een belangrijke rol vervullen in veel instellingen is het belangrijk om te weten wat de behoeften zijn van vrijwilligers. Weet u wat er leeft in uw instelling onder uw vrijwilligers? Weet u wat hun behoeften zijn als het gaat om toerusting? Dit zijn essentiële vragen als het gaat om de optimalisering van hun werkzaamheden!

Geef een reactie