Dyslexie en Levensbeschouwelijk onderwijs (?)

Auteurs: Jouk Havinga & Youri Tommel n.a.v. hun praktijkonderzoek naar de status, kansen en uitdagingen van het (levensbeschouwelijk) onderwijs aan dyslectische leerlingen op Mavo Muurhuizen.

Met een afstudeeronderzoek hebben we ons gebogen over de vraag hoe het levensbeschouwelijk onderwijs aan de Mavo Muurhuizen beter kan aansluiten bij leerlingen met dyslexie. De aanleiding was de ervaring van de opdrachtgever dat veel dyslectici moeite hebben met het talige karakter van het vak.dyslexie

Met een vooronderzoek hebben we ons allereerst door middel van een literatuurstudie verdiept in het fenomeen dyslexie, als ook godsdienstpedagogiek en –didactiek. Op grond van de resultaten hiervan hebben we verder onderzoek gedaan door zowel docenten als leerlingen te ondervragen naar hun bevindingen en ervaringen. Ook hebben we het zorgsysteem op dit onderdeel onderzocht en lessen geobserveerd, omdat het zorgsysteem een significant onderdeel uitmaakt van de identiteit van de school. Mavo Muurhuizen is namelijk een kleine en open katholieke mavoschool met oog voor leerlingen die extra ondersteuning (op welke grond dan ook) behoeven.

Het onderzoek leverde veel resultaten op en het was een uitdaging om tot een goede en waarheidsgetrouwe analyse te komen. Door verbanden te leggen tussen de diverse resultaten lukte het ons om dit op een correcte wijze te doen. Vanuit de analyse kwam de interpretatie, gevolgd door conclusies en de daarop gebaseerde aanbevelingen.

Conclusies en aanbevelingen
Kort samengevat zijn de conclusies dat Mavo Muurhuizen een ‘voldoende’ scoort als het gaat om haar identiteit en het daaraan gekoppelde zorgaanbod, maar dat er tevens punten van verbetering zijn. De belangrijkste verbeterpunten zijn: 1) het blijvend evalueren van het handelingsplan en de dyslexiepas, 2) het bevorderen van de rust in klas, zodat dit ten goede komt aan de concentratie en prestatie, 3) het (blijvend) bijscholen van het onderwijzend personeel in kennisvaardigheden omtrent dyslexie, 4) als ook de pedagogische en didactische vaardigheden voor het doceren aan leerlingen met dyslexie. 5) Ten slotte moet er schoolbreed duidelijkheid komen over het dyslexiebeleid en 6) moeten docenten eenvoudig inzage krijgen in de afspraken die de zorgverleners met leerlingen maken.

Het vak Levensbeschouwing
De aanbeveling voor de sectie Levensbeschouwing is om verder in te zetten op creatieve lesmethoden. Dit wil zeggen dat er naast de tekstuele werkmethoden wordt ingezet op de zogenaamde ‘oral arts’. Deze benadering wordt ondersteund door zowel godsdienst-pedagogische als theologische inzichten. Het levensbeschouwelijk onderwijs zal op deze wijze meervoudige intelligenties aanspreken en verder doen ontwikkelen, maar vooral zullen de leerlingen eerder en beter levensbeschouwelijk gevormd worden.

Dyslexie blijft een uitdaging, zowel bij taal- als zaakvakken. In de uitdaging ligt de uitnodiging om de leerstof langs diverse les- en werkmethoden aan te bieden en daarmee het vak te verrijken op didactisch en pedagogisch vlak.

Geef een reactie