God en je werk

Auteur: Simon Polinder, associate lector Christelijke Professie aan de Christelijke Hogeschool Ede mede namens Lelie zorggroep. Hij doet onderzoek naar de christelijke identiteit van christelijke zorgorganisaties en die van Lelie zorggroep in het bijzonder. In het onderzoek van het associate lectoraat wordt veel aandacht besteed aan de relatie tussen theologie en werk en geloof en professionaliteit. Simon Polinder

God en je werk
Zondag 8 november hebben verschillende kerken in Nederland in hun kerkdiensten aandacht besteed aan christen-zijn op je werk. Volgens bronnen op internet spenderen wij zo’n 90.000 uur van ons leven aan ons werk. Als je uitgaat van een werkend leven tussen de 20 en de 65 en een gemiddelde werkweek van 40 uur werken we in totaal 10.3 jaar aan een stuk door. Dat is veel. Als we zeggen dat we christen zijn is de vraag hoe we ons christen-zijn verbinden met ons werk. Kortom, wat heeft God, wat heeft ons geloof, met ons werk te maken?

Er zijn tal van mogelijke manieren om je geloof te relateren aan je werk. Op YouTube staat een filmpje waarin die verschillende manieren worden beschreven.

Zoals dit filmpje laat zien zijn er tal van manieren om geloof en werk te verbinden. Ik denk dat je niet kunt zeggen dat er een perfecte of ideale manier is. Veel hangt af van het soort werk dat we doen, de persoon die we zijn, de cultuur waarin we leven, de vaardigheden die we hebben, enz. Daarom moeten we elkaar ook niet de maat nemen als het gaat om christen zijn op je werk.  Niettemin denk ik wel dat er twee onbegaanbare wegen zijn voor christenen als het gaat om hun relatie tot hun werk. De eerste weg is dat je het christelijk geloof compleet scheidt van je werk en zegt dat het er niets mee te maken heeft. De tweede weg is dat je werk volledig reduceert tot evangelisatie. In beide gevallen is het euvel dat werk niet gezien wordt als iets wat vanuit christelijk geloof gewoon goed is. In het eerste geval wordt het buiten de deur gehouden alsof het schadelijk zou zijn. In het tweede geval wijenonswerkwordt het geloof zo sterk ingebracht dat het lijkt alsof werk op zichzelf geen positieve waarde heeft. Maar je kunt gewoon je werk doen als volwaardige maatschappelijke en christelijke activiteit. Dat kan volgens mij mogelijk als je werk vanuit drie gezichtspunten bekijkt. Ik ontleen deze aan de notitie Wij en ons werk. Dienstbaar in Gods wereld die de PKN hierover heeft uitgebracht.

In de eerste plaats heeft ons werk alles te maken met Gods werk. Wij doen ons werk in het licht van zijn werk. Toen God de wereld in het aanzijn had geroepen rustte hij op de zevende dag en zegende hij die. Zo beginnen wij de werkweek vanuit een lofzang op het voltooide werk van God. In de tweede plaats kun je denk ik zeggen dat werk, betaald of onbetaald, dienst is aan de ander. Een hoog inkomen of inkomen verwerven is niet het primaire doel van werken. Als we geboren worden komen we in een wereld die door het werk van anderen tot stand is gebracht. Wij dragen daar vervolgens ons steentje aan bij. In de derde plaats kun je zeggen dat werken bedoeld is om in je levensonderhoud te voorzien, kortom om te consumeren. De arbeider is zijn loon waard, niet meer en niet minder.

Hij die in iedre levenskring
zijn volk oproept tot heiliging
zal tot offer dat Hij vraagt
ons schenken al wat Hem behaagt.

Wij mogen leven door zijn kracht
de taak door Hem ons toegedacht
volbrengend als een heerlijk blijk
van Christus’ komend koninkrijk.
LvK 381: 3, 4)

Geef een reactie