‘Geloofstwijfel in de godsdienstles’

Auteur: Joan den Besten n.a.v. zijn afstudeeronderzoek “Geloofstwijfel in de    Joan den Besten godsdienstles”.

‘Verzoend met God, maar bestaat Hij eigenlijk wel?’, zo luidde eens de titel van een lezing. Dat leverde mij de vraag op welke rol geloofstwijfel speelt binnen het vak godsdienst op de GSR in Rotterdam. Door middel van een enquête bleek al snel dat een meerderheid van de havo-4- en vwo-5 leerlingen geloofstwijfels heeft. Opvallend daarbij was dat de leerlingen niet veel ruimte ervaren om die geloofstwijfels op school en in de godsdienstles te delen, terwijl ze dat wel graag zouden willen. Het gaf in ieder geval genoeg aanleiding om er verder onderzoek naar te doen.

Wat is geloofstwijfel, eigenlijk? Vanuit de theologische literatuur heb ik daarom eerst uitgewerkt wat kan worden verstaan onder geloofstwijfel en wat mogelijke oorzaken zijn. Daarbij werd duidelijk dat het kan worden onderscheiden in verstands-, wils- en gevoelstwijfel. Ook biedt het onderscheidt in objectieve en subjectieve geloofstwijfel inzicht of het zich richt op de geloofsinhoud en opbaring van God óf de geloofsdaden en de gelovige zelf. Daarbij was het ook interessant om te zien dat geloofstwijfel aan de ene kant uitsluitend als zondig wordt geduid en aan de andere kant als onmisbaar voor het geloof.

Best wel lastig in de godsdienstles… Door diepte-interviews met de godsdienstdocenten te houden werd duidelijk dat het sterk van de godsdienstdocent afhangt op welke manier geloofstwijfel een rol speelt in de godsdienstles. Ook werd duidelijk dat het lastig kan zijn om recht te doen aan de geloofstwijfels en -vragen van de leerling aan de ene kant en het christelijk geloof met de Bijbel aan de andere kant.

Moet ik wel ruimte bieden aan geloofstwijfel? Vanuit de godsdienstpedagogiek stond in het onderzoek dan ook de vraag centraal op welke manier het ruimte bieden aan geloofstwijfel door de godsdienstdocenten kan bijdragen aan hun godsdienstige vorming. In ieder geval is het belangrijk een weg te vinden tussen het idealiseren en veroordelen van geloofstwijfel. Als leerlingen ruimte ontvangen om hun geloofstwijfels te uiten, kan dat schijnheiligheid en innerlijke verwijdering tot het christelijk geloof voorkomen. Hierbij is het belangrijk om samen met de leerlingen te reflecteren op de vraag waar hun geloofstwijfels vandaan komen en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Bijbelverhalen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Erken geloofstwijfels van je leerlingen! De godsdienstdocenten kunnen identificatiefiguur zijn voor de leerlingen als ze niet alleen getuigen van hun hoop in Christus, maar juist ook open zijn over de eigen geloofstwijfel en hoe ze daarmee omgaan. Een open en veilige relatie tussen de leerling en de docenten en tussen de leerlingen onderling is hierbij van wezenlijk belang. Geloofstwijfel is voor leerlingen vaak een onderdeel van een zoektocht en kan een weg zijn om te groeien naar een eigen of volwassen geloof. Het levert hen dan ook inzicht op over zichzelf, wie en hoe ze zijn, maar ook hoe ze zich verhouden ten opzichte van God en de ander. Door geloofstwijfel te erkennen in de godsdienstles gaat men de vragen die vanuit onze postchristelijke cultuur op ons afkomen ook niet uit de weg. In dit alles kunnen we belijden dat onze drie-enige God in de diepste zin van het woord raad weet met geloofstwijfel.

 

Geplaatst in Geen categorie | Getagged | Een reactie plaatsen

Let’s talk about sex!

Auteurs: Vera Voerman en Christoph Westerkamp n.a.v. hun afstudeeronderzoek: “Let’s talk about sex!” Christoph Westerkamp Vera Voerman

Rode wangen

‘Over seks..’ Ik vond het altijd wel leuk als mensen me vroegen naar ons afstudeeronderwerp. Wisselende reacties. Verbaasde blik. Een enthousiaste: ‘Oh echt, wat goed!’. Of rode wangen. Die heb ik zelf ook wel gehad. Het is voor veel christelijke jongvolwassenen toch best een beladen onderwerp ‘seks vóór het huwelijk’. Misschien gaat het er wel te weinig over. Nouja, eigenlijk durf ik dat wel hard te zeggen: we hebben het als christelijke jongvolwassenen te weinig over seks, en dan vooral in de kerk. Het ideaal, dat kennen we wel, en dat komt ook nog wel ter sprake op de jaarlijkse ‘relaties-en-seks-dienst’. Het zou me niks verbazen als er tijdens zo’n moment door veel jongvolwassenen binnensmonds dingen wordt gefluisterd als: ‘Zo makkelijk is dat nog niet..’, of ‘Wie van mijn leeftijdsgenoten gelooft dit nog?..’, of ‘Wanneer worden we concreet, over het grijze gebied enzo?..’.

In opdracht van de kerk zijn we deze opmerkingen gaan verzamelen. Meer dan dat: gedachten, verhalen, visies, vragen. Dat er een verschuiving in de seksuele moraal is had de oudstenraad namelijk wel door, maar ze bleven zitten met de vraag: ‘Hoe denken ze er dan wél over?’ en ‘Wordt er onder christelijke jongvolwassenen over het algemeen wel echt zo anders gedacht?’.

Boel stemmen

En ja, er wordt binnen de kerk anders gedacht, en verschillend gedacht. We hebben de ‘typische christelijke jongvolwassenen’ voor het overzicht verdeeld in drie groepen. Groep A vindt het ideaal wel mooi, maar de realiteit is zo anders. Resultaat: moeite, schaamte, een kloof tussen het ideaal in de kerk en het eigen leven. Groep B vindt dat seks in het huwelijk thuishoort, maar worstelt veel meer met vragen als: ‘Hoe ga ik om met mijn seksdrive en neiging naar zelfbevrediging?’ of ‘Wat dan over het grijze gebied?’. Dáár zou het is over moeten gaan in de kerk. Groep C vindt het ‘geen seks vóór het huwelijk- ideaal’ helemaal niet zo Bijbels. Of tenminste, niet zoals het in de kerk wordt gezien, want: ‘is voor één iemand kiezen en seks hebben niet gewoon hetzelfde als trouwen..?’. Mogen zij en hun visie ook gehoord worden?

Binnensmonds

Oftewel, een boel stemmen in de kerk. Maar, veel nog ‘binnensmonds’. Samen God zoeken. Betekent dat niet dat je het achterste van je tong kan laten zien? Elkaar bemoedigen en helpen Jezus na te volgen, daar op de plek waar jij nu bent (hoe ánders of moeilijk die realiteit ook)? En dat is ons advies geweest aan de kerk: wees je bewust van de verscheidenheid aan meningen en ervaringen. Verschillende mensen met verschillende behoeften. Biedt ruimte om erover te praten, om eerlijk te zijn.

Binnenkomen

Een kerk, eerlijk en open over seks. Bemoedigend, uitdagend. Daar wil ik wel binnen komen.
Ik zou er bijna aan voorbij gaan.. De kerk, dat zijn wij. Jij. Ik. En dan wordt de vraag: laat ik jou binnenkomen? Met je gedachten, ervaringen, je idealen en je moeiten? En jij mij?

Rode wangen of niet, ik stel voor: let’s talk about sex!

Christoph Westerkamp en Vera Voerman

Het onderzoek is niet openbaar beschikbaar, maar voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met christophwesterkamp@gmail.com of veravoerman@hotmail.com.

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

‘Zorg voor wie langer rouwt’

Auteur: Steven Verhorst n.a.v. zijn afstudeeronderzoek “Zorg voor wie langer rouwt” Steven Verhorst

Schiereiland

Stel je voor: Je bent met je gezin lid van een fijne kerk. Lieve mensen, goede

programma’s en fijne samenkomsten. Dan, zo onverwacht als een goed boek dat

opeens wordt dichtgeslagen, verlies je je partner. Of een ouder. Of een eigen kind.

Het begin

Het beeld van je kerk klopt. De lieve mensen komen van alle kanten. Soep. Kaartjes.

Telefoontjes. Medeleven. Bezoek. Een mooie uitvaartdienst. Lieve troostende

woorden. Je voelt je van alle kanten verbonden. Bijna teveel.

Het vervolg

Na de uitvaart wordt de pijn van het verlies duidelijker. Er zijn mensen die zomaar

langs je heen lopen. Niet met je durven praten. Dat voelt eenzaam! Er zijn er die zelf

verlies kennen, maar nu raar doen. Daar word je boos van. Het beeld van de kerk is

veranderd. Maar sommige mensen, van wie je het eigenlijk niet eens had verwacht,

blijven komen. Ze blijven vragen hoe het gaat. Ze blijven samen herinneringen

ophalen of sturen af en toe een kaartje. Gelukkig maar. Ze blijven. Je bent nog

verbonden.

De golven

Het is een paar jaar verder. De wereld om je heen draait door. Iedereen leeft verder.

Bij jou staat soms nog alles stil. De leiding van je kerk komt niet meer langs. Ze

vragen zo af en toe wel of het goed gaat. Dan zeg je maar ‘ja’. Kwam er maar eens

iemand thuis op de bank zitten om een paar uur te luisteren. De verbinding met de

anderen is heel smal geworden. Je voelt je een schiereiland. De pijn komt als golven.

Soms is het eb, heerlijk eb. En dan word je weer overspoeld. Je gaat weer onderuit.

Je hebt inmiddels wel geleerd sneller op te staan. Meestal.

De merel

Je wilde wel dat er eens iemand kwam. Uit zichzelf. Gewoon even de aandacht.

Begrepen worden. Iemand die nog steeds wil luisteren. Iemand die blijft, ook als het

om je heen zo donker is. Iemand die je vertelt dat er een nieuwe dag komt. Zoals de

merel.

Je zingt al

voor het morgenrood

Ik voel het niet

mijn uitzicht dood

En toch bij wie

het duister tart

Belooft je lied

een nieuwe start

Anoniem

Deze blog is een resultaat van onderzoek naar wat mensen, die onderweg zijn met

groot verlies, zeggen nodig te hebben en verwachten van hun kerkelijke gemeente

en wat ze ontvangen. Vooral na een poosje, wanneer de aandacht afneemt en de pijn

blijft.

Herken je jezelf in de bezoeker die wegblijft? Of in de gemeenteleiding die niet

precies weet wat nodig is en hoe je dat kunt geven? Ben je nieuwsgierig geworden?

Download gratis het afstudeerverslag op www.zijnzorg.nl.

Gorinchem, augustus 2018

Steven Verhorst

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Jongeren en preken; Betrokkenheid is verantwoordelijkheid van predikant én jongere

Auteur: Nelleke Plomp n.a.v. haar afstudeeronderzoek: Jongeren en preken,    Nelleke PlompBetrokkenheid is verantwoordelijkheid van predikant én jongere

‘Wanneer denk jij bij een preek: ‘Wauw, dat gaat over mij!’?’, vroeg ik jongeren van de Hervormde Gemeente Sliedrecht. ‘Wanneer denk jíj dat eigenlijk?’, kaatste een meisje de bal terug. Terwijl ik zocht naar de juiste woorden, gingen mijn gedachten terug naar mijn eigen jeugd. Hoe ik opgroeide onder preken van ds. C. Blenk die zich liet verrassen door het Woord en deze verrassingen op open wijze met ons deelde. ‘Ik geef het voor beter’ en ‘daar moet u thuis maar eens over doorpraten’, zei hij dan. De lijnen die hij trok tussen wat hij in de Bijbel las en het heden. Ik leerde dat geloven een ontdekkingstocht is die alles te maken heeft met het leven nu. Niet elke preek was raak, maar met grote regelmaat voelde mijn jongere ik zich betrokken bij de preek. Het zou zomaar kunnen dat in die Delftse kerkbanken het verlangen ontstond dat jongeren tijdens de preek Gods liefdevolle aanwezigheid ervaren en aangespoord worden om Jezus te volgen. Dit verlangen is de basis onder het onderzoek naar betrokkenheid van jongeren bij de preek.

De kerkdienst is een van de weinige plekken waar mensen van alle leeftijden en met diverse achtergronden samenkomen om God en elkaar te ontmoeten. Waar ze samen luisteren naar de Bijbel en zich meestal kunnen laten inspireren door een preek. De combinatie jongeren en preek is echter steeds minder vanzelfsprekend. Ook in Sliedrecht, het dorp waar het onderzoek naar betrokkenheid van jongeren bij de preek zich afspeelt, staat bij de meeste jongeren de kerkdienst niet wekelijks op het programma. Dat geldt ook voor jongeren die volop bij de kerk betrokken zijn en oprecht geloven. Toch geloof ik dat de preek een krachtig middel is waardoor God kan spreken, ook tegen jongeren. Wat zou het mooi zijn als de jongeren die er zijn zich betrokken weten, actief luisteren en vol nieuwe geloofsenergie de kerk verlaten.

Als verbindend specialist vieren bij JOP, Jong Protestant, zoek ik naar wegen tussen theorie en praktijk, verbindingen tussen theologie, wetenschap en de dagelijkse – wekelijkse – praktijk in een gemeente. In dit onderzoek ben ik daarom samen met jongeren, predikant en jeugdleiding uit Sliedrecht op zoek gegaan naar manieren waarop jongeren zich betrokken weten bij de preek. Verrassend was dat ‘een goede preek ervaren’ ook voor jongeren niet alleen als de verantwoordelijkheid van de predikant gezien wordt, maar dat zij voor zichzelf hierin ook een belangrijke taak zien. Het begint met wederzijdse openheid van predikant en jongeren voor elkaar en het Woord. Vanuit deze ontvankelijke basishouding kan gewerkt worden aan een heldere opbouw met herkenbaar taalgebruik en een goede structuur van de preek. Daarnaast zijn raakvlakken met de leefwereld en praktische toepasbaarheid van cruciaal belang.  Een preek moet betekenis kunnen krijgen in het leven van jongeren. In Sliedrecht leverde de aandacht voor de preek en elkaar een mooie beweging op en een lijst met praktische tips. Ogenschijnlijk kleine veranderingen waarachter een vernieuwde manier van denken schuilgaat.

De bevindingen vanuit theorie en praktijk en de ideeën die de Sliedrechtse jongeren, hun jeugdleiding en predikant daarop samen met mij ontwikkelden, zijn interessant en bruikbaar voor alle gemeenten die zoeken naar wegen om jongeren bij de preek te betrekken. Het is mijn verlangen dat dit onderzoek bijdraagt aan betrokken jongeren bij de preek. Aan het gesprek in de gemeenten tussen jeugdouderlingen, predikanten, jeugdleiders en jongeren. Dat zij samen werken aan een klimaat waarin jongeren zeggen: ‘Ik blijf luisteren naar deze preek. Het gaat over mij en heeft betekenis voor mijn leven.’

Meer weten over dit onderzoek? Mailadres: n.plomp@protestantsekerk.nl

Wilt u als predikant met dit onderwerp aan de slag? Kom dan op donderdag 4 oktober naar de studiebijeenkomst in Sliedrecht met o.a. Nelleke Plomp, dr Kees van Ekris en ds. Johan Sparreboom . Meer informatie en aanmelden via https://www.protestantsekerk.nl/actueel/evenementen/studiebijeenkomst-jongeren-en-de-preek

Geplaatst in Geen categorie | Getagged | Een reactie plaatsen

Ik ga trouwen

Auteur: Mark Pasman n.a.v. zijn afstudeeronderzoek “Ik ga trouwen”.  Mark Pasman

Het was eindelijk zover! Onze relatie kwam eindelijk op dat punt waarop we de volgende stap kunnen wagen. Ik ging op mijn knieën voor haar en ze zij: ja! Iedereen mag het weten. We waren zo ongelooflijk blij toen. De laatste tijd merk ik dat ik daar nog vaak aan terug denk. Begrijp me niet verkeerd maar ik ben best gelukkig. Het is alleen niet wat ik er van had verwacht. Nadat we ons eerste jaar samen waren, en de roze wolk vertrokken was, werd het soms best wat lastig. Het blijkt dat aandacht voor elkaar hebben en de tijd nemen voor elkaar soms niet zo goed samen gaan met een drukke baan en een gezin. Toch loop ik er nog wel eens tegenaan dat een huwelijk niet helemaal is wat ik er van verwacht had. Maar dat ontdek ik eigenlijk ook nu pas. Ik weet niet zo goed hoe lang ik dit eigenlijk nog kan volhouden..

Een verhaal wat maar al te vaak voorkomt tegenwoordig. Elkaar niet begrijpen, weinig tijd hebben voor elkaar, niet gezien worden en weinig idee hebben wat het huwelijk nu werkelijk inhoud. We hebben bergen boeken op de plank liggen over getrouwd zijn. Sommige houden een mooi beeld voor en anderen schuiven een harde realiteit in je gezicht. Maar sluit dit wel aan bij de praktijk.

Wat betekend het huwelijk voor jou eigenlijk? Heb je daar wel eens bij stil gestaan? Uit mijn onderzoek bleek namelijk dat heel veel stellen eigenlijk maar wat doen. Ze proberen het huwelijk te overleven en spreken er nauwelijks over met elkaar. Neem jij nog de tijd om stil te staan bij wat je partner werkelijk denkt? Het is goed om daar over na te denken en samen over te praten. Het hoeft niet vaak te zijn, maar het is belangrijk dat je samen de vinger aan de pols houd.

Communicatie is de sleutel. Dat is wel duidelijk voor iedereen tegenwoordig. Het zorgen dat beiden gezien en gehoord worden. Maar ook het man en vrouw zijn is heel belangrijk. Die beiden verschillen nog wel eens in behoeften of in manieren waarop ze elkaar begrijpen. Uit ervaring kan ik zeggen dat ik de plank nog wel eens mis sla. Al ben ik vrij nuchter als man en heb ik de neiging emoties over het hoofd te zien of te bagatelliseren. Ik hoor sommigen al roepen dat ik stereo typen gebruik. Toch blijft het terugkomen dat het de ervaring is van de meeste ondervraagde stellen. Voelt je partner zich eigenlijk wel man of vrouw naast jou? Of heb je hier eigenlijk nog nooit bij stil gestaan misschien?

Het is belangrijk te weten waarom je doet wat je doet en te weten waar je aan begint op dat ene mooie moment waarop je beiden ja zegt. Sta daarom eens stil bij wat het huwelijk betekend, hoe jullie dit beleven en praat daar eens samen over! Je zult niet de eerste zijn die verbaast is hoe prettig het kan zijn om hier samen in verder te groeien!

 

Geplaatst in Geen categorie | Getagged | Een reactie plaatsen

Genezend gebed en de pastoraal werker

Auteur: Reinske Reekers-de Vries n.a.v. haar afstudeeronderzoek. Reinske Reekers

Paulus roept ons op om de nieuwe mens aan te doen, te leven door de Geest en de oude mens af te leggen, het leven vanuit ons oude ik. Maar wat als je zo innerlijk verwond bent geraakt in het leven, dat je dat niet kunt?  

Door pastorale gesprekken die ik voerde tijdens stages kwam ik in aanraking met de gebrokenheid van mensen en kreeg ik het verlangen om me te verdiepen in het gedachtegoed over genezend gebed. Dit is een vorm van charismatisch pastoraat en kan een weg bieden tot genezing van innerlijke gebrokenheid. 

Onderzoek naar genezend gebed 
In kerken komt steeds meer belangstelling voor het werk en de gaven van de heilige Geest, waaronder het bidden voor innerlijke genezing. Dit raakt ook het werkveld van de pastoraal werker, bijvoorbeeld doordat gemeenteleden conferenties bezoeken. De pastoraal werker wordt uitgedaagd om hier adequaat en hoopvol op te anticiperen. Om die reden raakt deze ontwikkeling ook de beroepsidentiteit van de pastoraal werker.  

In nauw overleg met het lectoraat ‘Geloven in context’ heb ik daarom onderzocht op welke manier het onderwijs in de Beroepsspecialisatie Pastoraal werk kan worden verrijkt met het gedachtegoed over genezend gebed. Ik heb me verdiept in de achtergrond en inhoud van genezend gebed en wat een pastoraal werker nodig heeft om met genezend gebed te kunnen werken. Daarnaast heb ik mensen geïnterviewd over hun ervaringen met genezend gebed in hun beroepspraktijk en gekeken naar wat dit betekent voor hun beroepsidentiteit.  

Ik ontdekte hoe het bidden voor innerlijke genezing is ontstaan vanuit de Bijbelse geschiedenis en gericht is op Gods koninkrijk en het nieuwe leven door de Geest.  

In genezend gebed worden iemands verwondingen bij God gebracht zodat Hij ze kan genezen. Uit de interviews bleek dat genezend gebed een onderwerp is dat respondenten persoonlijk raakt en bezighoudt. De manier waarop ze ermee in aanraking zijn gekomen verschilt, maar het ontdekken van genezend gebed heeft zowel impact op hun persoonlijke geloofsleven als op de inhoud en hun manier van werken. Het bidden met mensen en/of het lesgeven over innerlijke genezing maakt een (groot) deel uit van ieders beroepspraktijk. De meerwaarde van genezend gebed wordt onder meer gezien in het mensen helpen door hun blokkades heen te breken en het heel bewust inzetten van de relatie tussen mensen en God.  

Advies
Ik heb in mijn onderzoek geconstateerd dat genezend gebed de beroepsidentiteit van de pastoraal werker kan versterken. Genezend gebed vraagt deels andere bekwaamheden dan nu in de opleiding worden aangeleerd. Mijn advies is om in de opleiding hier meer aandacht aan te besteden. 

 Als je wilt reageren of interesse hebt in mijn onderzoek kun je mailen naar relidv@gmail.com. 

 

Geplaatst in Geen categorie | Getagged | Een reactie plaatsen

Pastoraat in kleine groepen

Auteur: Anny Hutten-Mateboer n.a.v. afstudeeronderzoek naar ‘Pastoraat in de kleine groepen’. Anny Hutten

‘Ik voel mij veilig in mijn kring en kan alles bespreken dat mij bezighoudt.’
‘Persoonlijke zaken deel ik bij voorkeur niet met mijn kring.’
‘Ik deel regelmatig lief en leed met mijn kring.’ ‘Als ik relatieproblemen had, zou ik dat niet met mijn kring delen.’

 Dit zijn zo een paar reacties als je mensen vraagt naar hun ervaringen met het delen van lief en leed in de kleine groepen in de gemeente.
De ervaringen zijn heel verschillend, terwijl na onderzoek blijkt dat iedereen het belangrijk vindt om voor elkaar te zorgen en met elkaar mee te leven in de gemeente van Christus. De oproep van Paulus om ‘elkaars lasten te dragen’, wordt door iedereen bevestigt. De opdracht van Petrus om ‘elkaar lief te hebben’, wordt door iedereen als vanzelfsprekend gezien. Maar hoe gaat het nu echt in de praktijk? Durven we ons persoonlijke leven te delen met een groepje gemeenteleden? Voelen we zo vertrouwd en veilig bij elkaar, dat we elkaars hulp en troost opzoeken?

Onderling pastoraat
Sinds een paar jaar is de gemeente verdeeld in kleine groepen, die regelmatig bij elkaar komen. Het doel was dat de gemeente in kleine groepen beter naar elkaar kon omzien en met elkaar meeleven. Het was nu tijd om eens te onderzoeken hoe het onderling pastoraat nu functioneert in de kleine groepen.

Alles delen?
Na onderzoek blijkt dat mensen wel regelmatig iets delen uit hun leven, maar dat ook veel mensen niet zomaar alles vertellen. Ook al voelen de meeste mensen zich veilig, toch is het moeilijk om van alles te delen. Sommige onderwerpen zullen de meeste mensen nooit delen met hun kleine groep. Maar we zijn toch één lichaam, moeten we niet juist in de gemeente alles kunnen vertellen aan elkaar? We hoeven niet te streven naar een gemeente waarin we alles met elkaar moeten delen. We leven in een gebroken wereld, we zijn allemaal verschillend en we hebben andere dingen meegemaakt in ons leven. Dat heeft allemaal invloed op onze eigen manier van delen en vertrouwen.

Doen!
Moeten we ons dan neerleggen bij de situatie, zoals die nu ervaren wordt? Nee, zeker niet! In mijn onderzoek heb ik de bijbelse gegevens over pastoraat gelegd naast de ervaringen uit de praktijk. Ook in deze gebroken wereld kunnen we in de gemeente groeien in de zorg voor elkaar. Uit mijn onderzoek volgen dan ook aanbevelingen voor de kerkenraad en de kringen. Praktische tips hoe we de zorg voor elkaar kunnen vormgeven, vaardig worden in het voeren van een gesprek, samen groeien in het leven met Christus, zijn allemaal manieren waarop de groep de onderlinge band kan versterken en de onderlinge zorg kan groeien. Samen, bij een open bijbel en met gevouwen handen.

Meer informatie kunt u opvragen via mail bij annyhutten@hotmail.com.

 

Geplaatst in Geen categorie | Getagged | Een reactie plaatsen

THE SIGN OF ‘THE CROSS’

Auteur: Linda Muilwijk n.a.v. haar afstudeeronderzoek.  linda muilwijk

‘Eindelijk!’, ‘Wat heb ik dit gemist!’. ‘Hier hebben we echt naar uitgezien!’. Zomaar een aantal uitspraken die over een korte tijd in de pioniersplek Cross Culture Nieuwegein zouden kunnen klinken. Het is namelijk bijna zover: de Cross Culture Familie gaat Avondmaal vieren!

 Zo begon het…
Cross Culture Nieuwegein is een multiculturele pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), verbonden met de plaatselijke gemeente Hervormd Vreeswijk. De pioniersplek is in de afgelopen vijf jaar uitgegroeid van een klein groepje mensen naar een familie die wekelijks als gemeente samenkomt. Daarbij staat zij voor de interessante uitdaging om stapje voor stapje, in haar eigen context, te ontdekken wat kerkzijn is. In het afgelopen kerkelijke jaar bevond Cross Culture Nieuwegein zich in een proces om te komen tot een Avondmaalsviering. Daaraan mocht ik met mijn afstudeeronderzoek een bijdrage leveren. Gedurende het onderzoek stond de volgende vraag centraal:

Hoe kan binnen de pioniersplek Cross Culture Nieuwegein Avondmaal gevierd worden, rekening houdend met de Protestantse Kerk in Nederland, de moedergemeente Hervormd Vreeswijk en de doelgroep van de pioniersplek?’.

Dit is er gedaan…
Het onderzoeksrapport beslaat 22.500 woorden om deze vraag te beantwoorden. Er waren dan ook veel vragen die gedurende het proces om een antwoord vroegen. Enerzijds kwamen er vragen boven over de traditie waarin Hervormd Vreeswijk het Avondmaal vormgeeft: Hoe kunnen wij recht doen aan die traditie en tegelijkertijd onze eigen identiteit behouden? Anderzijds kwamen er vragen boven over de bezoekers van de pioniersplek: Hoe gaan we recht doen aan de diversiteit van onze bezoekers? Wat betekent het Avondmaal voor hen? Wat zijn zij gewend in hun thuisland en hoe willen zij het Avondmaal vormgeven binnen Cross Culture Nieuwegein? Ook kwamen er allerlei theologische vragen op: wat is de betekenis van het Avondmaal en wie mag er deelnemen aan het Avondmaal? Met behulp van contextonderzoek, literatuurstudie, diepte-interviews en participerende observaties is een poging gedaan om deze vragen te beantwoorden.

En dit is de uitkomst…
Cross Culture Nieuwegein kan Avondmaal gaan vieren door het Avondmaal vorm te geven vanuit haar missionaire identiteit, wat inhoudt dat zij het Avondmaal presenteert als een ontmoetingsplek met God en mensen, waar iedereen voor uitgenodigd wordt, waarna een keuzemoment voor deelname volgt. Daarbij zal gekozen worden voor een vorm waarbij een getuigenis uitgaat van de eenheid en gemeenschappelijkheid van de Cross Culture familie. Tijdens de viering van het Avondmaal is er ruimte voor de verschillende inhoudelijke waarden. Op basis van de intergenerationele aanpak van de pioniersplek kan het Avondmaal zo vormgegeven worden dat ook kinderen het moment van dichtbij kunnen meemaken. Hiermee doet Cross Culture Nieuwegein recht aan de verbondenheid met de protestantse traditie van Hervormd Vreeswijk en aan haar eigen bezoekers. Van alle keuzes die de pioniersplek, samen met haar bezoekers, maakt moet zij dan ook verantwoording afleggen aan Hervormd Vreeswijk door een voorstel te schrijven. Cross Culture Nieuwegein ziet uit naar het moment dat de moedergemeente haar goedkeuring daarover uitspreekt, want één ding is zeker: ‘de Cross’ gaat Avondmaal vieren!

Is uw interesse gewekt? Neem gerust contact op via lindamuilwijk97@gmail.com om het onderzoeksrapport te ontvangen of om een vraag te stellen.

Linda Muilwijk

19 mei 2018, Meerkerk

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Tieners en seksualiteit

Auteurs: Anne Hoogendijk en Fleur van Snippenberg n.a.v. hun afstudeeronderzoek. Anne Hoogendijk

“In de Bijbel staat dat geslachtsgemeenschap voor het huwelijk niet mag” maar ook “Als je zeker weet dat je gaat trouwen mag je wel geslachtsgemeenschap hebben”. Dit zijn twee uitspraken van tieners. Ogenschijnlijk lijken de uitspraken van deze tieners ver uit elkaar te liggen. Maar is dat ook zo? Fleur van Snippenberg

 Seksualiteit
Seksualiteit is een onderwerp wat ieder mens bezighoudt. Waarom? Omdat God ons als seksuele wezens heeft geschapen. Seksualiteit heeft een plek in het paradijs maar na de zondeval is de omgang met seksualiteit veranderd. In het Westen wordt vandaag de dag weinig rekening gehouden met hoe God seksualiteit bedoeld heeft.

Tieners en seksualiteit
Tieners staan midden in deze wereld. In hun zoektocht naar wie zij zijn als persoon en wat hun normen en waarden zijn komt ook het onderwerp seksualiteit naar voren. De tieners die in zich in begeven in de context van de HGJB geven aan dat ze de Bijbel duidelijk vinden over seksualiteit, maar dat ze niet weten wat er in de Bijbel staat over dit onderwerp. Ze willen hier duidelijkheid over en wat hun betreft mogen kerken of christelijke organisaties het vaker over seksualiteit hebben. De tieners zijn op zoek.

Thema’s en vragen
Drie thema’s omtrent seksualiteit houden de tieners uit ons onderzoek bezig:

  1. Seksualiteit en de Bijbel
  2. Verliefdheid
  3. Abortus
    Het eerste thema komt niet als een verrassing, zoals we hierboven al schreven. Verliefdheid is gekozen omdat tieners zich afvragen hoe ze weten dat ze verliefd zijn en hoe ze erachter komen dat iemand verliefd op hen is. Abortus is gekozen vanwege de ethische kant: mag je abortus plegen en wat zegt de Bijbel erover?

Normen en waarden
De tieners die in onze introductie aan het woord kwamen kennen toch meer overeenkomsten dan gedacht. Ondanks dat tieners hun normen en waarden nog aan het vormen zijn, hebben ze al een aantal hiervan gevormd of overgenomen van hun omgeving. Ten eerste zijn er volgens de tieners voorwaarden nodig om geslachtsgemeenschap te hebben. Deze voorwaarden variëren van het vertrouwen van elkaar tot aan alleen geslachtsgemeenschap binnen het huwelijk. Een tweede waarde is dat tieners het belangrijk vinden wat de Bijbel zegt over seksualiteit. Een derde waarde is dat ze over seksualiteit praten of hier voor openstaan. Ouders spelen een belangrijke rol, maar ook school, vrienden en broers of zussen. En niet onbelangrijk: tieners willen dat het thema seksualiteit vaker terugkomt in de kerk, op welke manier dan ook.

Durven wij seksualiteit bespreekbaar te maken?
Voor de ontwikkeling van tieners is het belangrijk dat er over seksualiteit gesproken wordt. Te midden van alle informatie die ze meekrijgen vanuit de sociale media en de maatschappij hebben wij als christenen een ander geluid dat we kunnen laten horen. God heeft seksualiteit geschapen als iets goeds en dat Hij wil dat we er op een juiste manier mee omgaan. Durven wij het gesprek over seksualiteit aan te gaan met tieners? Durven we met ze op zoek te gaan naar wat er in de Bijbel staat over dit onderwerp? Durven we ons kwetsbaar op te stellen en te vertellen hoe we hier zelf mee omgaan?

Meer weten over ons onderzoek? Stuur dan een mailtje naar annehoogendijk@hotmail.com of fleur_van_snippenberg@hotmail.com.

Anne Hoogendijk & Fleur van Snippenberg

 

Geplaatst in Geen categorie | Getagged | Een reactie plaatsen

Maakt zingeving gezond?

Auteur: Tsjikke Bloem n.a.v. haar afstudeeronderzoek. Foto Tjikke

Vooraf: Voor de geestelijke verzorg(st)ers van Opella heb ik mijn afstudeeronderzoek gedaan, met als hoofdvraag:  Wat is de behoefte aan en het belang van zingevingsbegeleiding bij revaliderende ouderen van de revalidatiecentra van Opella en hoe kan de zingevingsbegeleiding in de revalidatiezorg geïmplementeerd worden?

Een onderdeel van mijn onderzoek gaat over de verbinding tussen zingeving en gezondheid. Graag neem ik jullie mee op een korte reis om erachter te komen of aandacht voor zingeving daadwerkelijk invloed heeft op de gezondheid van mensen.

 Zingeving in een concentratiekamp
Te beginnen bij Viktor Frankl hij was een Joodse psychiater uit Oostenrijk. Hij werd met zijn vrouw gedeporteerd naar een concentratiekamp en ontwikkelde hier de visie dat het geven van zin aan het eigen leven, de diepste behoefte van de mens en tegelijkertijd de sterkst gezond makende kracht is. In het concentratiekamp observeerde hij de mensen die nieuw aangekomen waren van het transport en merkte op dat hij dacht: “Die haalt het en die haalt het niet’. Dat bleek te kloppen. Frankl vroeg zich af wat het was dat hij zag aan de mensen, van wie hij dacht: “Die haalt het”. Het bleek om mensen te gaan die leefden vanuit een bepaald levensmotief of voor een bepaald persoonlijk doel, dat hun leven zin gaf. Die mensen bleken de vreselijke omstandigheden veel beter te overleven dan mensen die niet leefden vanuit een bepaalde persoonlijke zingeving, maar vanuit conventies en uiterlijkheden.

Zingeving is bevorderlijk voor de gezondheid
Later zijn ook nog vergelijkbare conclusies getrokken zoals de Amerikaanse-Israëlische sociologisch onderzoeker Aaron Antonovsky. Door middel van een soortgelijk onderzoek onder mensen die in een concentratiekamp hadden verbleven ontdekte hij drie belangrijke karaktereigenschappen namelijk:

  • Inzicht in de eigen situatie.
  • Het gevoel om tenminste ergens nog greep op te hebben.
  • Het beleven van zingeving.

Van deze drie eigenschappen was volgens hem de zingeving de belangrijkste. Antonovsky ontwikkelde hiermee in 1979 zijn visie op salutogenese, het gezondheid bevorderende in de mens.

Positieve gezondheid
Als laatste wil ik graag naar de visie op zingeving en gezondheid van ex-huisarts Machteld Huber kijken. Volgens Machteld Huber is de definitie van gezondheid het volgende: “Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.” Naast de fysieke aspecten van ziek-zijn, spelen ook sociale relaties en zingeving een rol. Dit zijn manieren waarop mensen met hun ziekte leren omgaan, ook als de patiënt niet helemaal genezen kan worden. Hieruit blijkt dat zingeving expliciet deel uitmaakt van de gezondheidszorg. Met deze definitie wordt erkend dat zingeving onlosmakelijk verbonden is met het ervaren van gezondheid.

Kortom wil ik stellen, dat zingeving verweven is in het gehele leven van de mens dus is het ook van belang dat er aandacht besteed wordt aan zingeving tijdens ziekte en gebrokenheid.

Bent u nieuwsgierig geworden naar het gehele onderzoek of heeft u vragen. Neem dan gerust contact op.
Tsjikke Bloem
E-mail: tsjikkemartsjebloem@msn.com

Geplaatst in Geen categorie | Getagged | Een reactie plaatsen